BOIB reader!
Under maintenance! please visit https://boib.caib.es
BOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de maig de 2021, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes BalearsBOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, sra. Asunción Sánchez Ochoa, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d’un tècnic o una tècnica de suport a la investigació a atenció primària de la salut en el projecte de la RETIC redIAPP «red de investigación en actividades preventivas y de promoción».BOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d’un Doctor o Doctora en psicologia per a la investigació a atenció primària de la salut en el projecte de la RETIC redIAPP «red de investigación en actividades preventivas y de promoción»BOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de maig de 2021 per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de maig de 2019 per la què es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer d’urgències d’atenció primàriaBOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
AJUNTAMENT D'INCA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria i bases per a la creació d'un borsí de TMAE de l'àrea de serveis econòmicsBOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE FERRERIES
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació de les bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de funcionàries/aris interines/ins d’administració especial, arquitectes tècnicsBOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria Borsa de treball de personal de Neteja de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)BOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria borsa de de treball de professor dels serveis educatius de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)BOIB Núm 071 - 1 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria borsa de de treball de professorat per a l’Escola de Música de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)BOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 27 de maig de 2021 per la qual, a proposta de la Comissió Tècnica de Valoració del procés selectiu per cobrir, temporalment, una plaça vacant de lloc base de tècnic de grau superior aprovat mitjançant la Resolució de 7 de gener de 2021, s’aprova la llista definitiva de puntuacions, s’adjudica la plaça i es crea una borsa de treballBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de maig de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA) de Medicina del treball corresponent a la gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes BalearsBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 de maig de 2021, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agostBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d’una borsa de treballadors/es socials, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris de servei funeraris, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
AJUNTAMENT D'ARIANY
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de policia local de l'ajuntament d’Ariany mitjançant el procediment ordinariBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE LLOSETA
Versio HTML
Versio PDF

Decret 2021-0337 d'aprovació bases creació borsa de treballadors/es familiars personal laboral temporal mitjançant sistema de concursBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal de treballador/a familiar a l’ajuntament de Mancor de la VallBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Versio HTML
Versio PDF

Esmena convocatòria i bases del concurs específic per a la provivisió del lloc de feina de Cap de negociat de despesesBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Versio HTML
Versio PDF

Esmena convocatòria i bases del concurs específic per a la provisió del lloc de feina de Cap de negociat d'ingressosBOIB Núm 072 - 3 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SELVA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de Batlia per la que es constitueix la borsa de treball de netejador/a per cobrir necessitats urgents i extraordinàries a l'Ajuntament de SelvaBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 31 de maig de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció EducativaBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de juny de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de FEA de Cirurgia General i Aparell Digestiu (HCIN 03/21) corresponent a la gerència de Tramuntana(Hospital Comarcal d’ Inca)BOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca d’ 1 de juny de 2021 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal de dues places de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 60 de 08/05/2021) i s’adjudiquen les placesBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Versio HTML
Versio PDF

Decret de la Presidència, de dia 3 de juny de 2021, de convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 32 places, pel torn lliure, de l’escala d’Administració Especial, subescala de serveis especials, classe de servei d’extinció d’incendis, subgrup C2, especialitat bomber conductor/bombera conductora, de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca corresponents a les Ofertes d’Ocupació Pública acumulada dels anys 2017, 2018, 2019 i 2021BOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT D'ALAIOR
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, dues places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament d'Alaior mitjançant el procediment ordinari, OPO 2021BOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE BINISSALEM
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria borsí policia localBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases convocatòria borsí Tresorer/a de l'Ajuntament de CapdeperaBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la Covid-19 en els sectors econòmics i per a la reactivació econòmica del municipi de Ciutadella de Menorca per a l’any 2021BOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE FERRERIES
Versio HTML
Versio PDF

Suspensió de la convocatòria de borsa de treball d'arquitectes tècnicsBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS
Versio HTML
Versio PDF

Bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball per proveir places d'educador/a infantil de 0 a 3 anys de l'Ajuntament de Sant Lluís amb carácter laboral temporal o interíBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Versio HTML
Versio PDF

Bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnics de Medi Ambient, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Santa Eulària des RiuBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
Versio HTML
Versio PDF

Integració de borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa MargalidaBOIB Núm 074 - 5 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria i bases del procés selectiu per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, auxiliar administratiu de l'Ajuntament de SantanyíBOIB Núm 076 - 8 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 3/2021)BOIB Núm 076 - 8 / juny / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació llistat definitiu d’aspirants admesos, nomenament de tribunal y dates proves de borsí operaris polivalentsBOIB Núm 076 - 8 / juny / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 2 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria d’un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria d’Intèrpret de la Llengua de signesBOIB Núm 076 - 8 / juny / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 3 de juny de 2021, relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria d’un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat o categoria de Terapeuta ocupacionalBOIB Núm 076 - 8 / juny / 2021
AJUNTAMENT D'ALGAIDA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament d’AlgaidaBOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de presidència, funció pública i igualtat de de 2021 de correcció dels errors observats en la Resolució de 22 de juny de 2020 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i EivissaBOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de 22 d’abril de 2021, de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de Cap de Secció de Cirurgia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (2021_04)BOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució núm. 2021-4086 de data 03.06.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposicióBOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de personal. Servei de seleccio. Llista provisional de persones admeses i excloses del concurs oposició pel torn lliure convocat per cobrir 1 plaça de Tècnic/a Auxiliar d'Arxiu OPE 2018BOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició arquitecte/a taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de PalmaBOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició arquitecte/a taxa de reposició de l’Ajuntament de PalmaBOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Versio HTML
Versio PDF

Bases per a la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic d'administració general mitjançant concurs- oposicióBOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Versio HTML
Versio PDF

Bases per a la convocatòria d’un borsí educador/a social dels serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant oposicióBOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Versio HTML
Versio PDF

Correcció d'errada material a les bases del procés selectiu per constituir una borsa de treball de personal auxiliar administratiuBOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa de treball de Director/a de temps lliure de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)BOIB Núm 077 - 10 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa Monitor/a de temps lliure de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)BOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS
Versio HTML
Versio PDF

Acord del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear pel qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció i contractació de personal tècnic esportiu, a l’empara del Reial decret 1006/1985, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals, per als programes de tecnificació de la Fundació per a l’Esport Balear i es crea una borsa de treball per a vacants i substitucions per a les mateixes placesBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de juny de 2021, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de MallorcaBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de 3 de juny de 2021, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’EstatBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de 3 de juny de 2021, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places de catedràtics d’universitat al Butlletí Oficial de l’EstatBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
AJUNTAMENT D'ARTÀ
Versio HTML
Versio PDF

Modificació bases específiques borsa de tècnic o tècnica de medi ambient com a personal funcionari interíBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució núm. 2021-3988 de data 31.05.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposicióBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE MURO
Versio HTML
Versio PDF

Bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria director/a residència per a la residència Reina Sofia de MuroBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Deixar sense efecte convocatòria concurs oposició ajudant/a de biblioteca taxa de reposició de l’Ajuntament de PalmaBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Deixar sense efecte convocatòria concurs oposició ajudant/a de biblioteca taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de PalmaBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Versio HTML
Versio PDF

Correcció d’errors materials al boib 77/2021 on es va procedir a la publicació de les bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de tècnic d'administració general mitjançant concurs-oposicióBOIB Núm 078 - 12 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques de la convocatòria per la creació d’una borsa de la categoria d’oficial de jardineria per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personaBOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de juny de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria grup administratiu de funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 18 d’abril de 2018 (BOIB núm. 49/2018, de 21 d’abril)BOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 11 de juny de 2021, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docentsBOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica titulat superior per al projecte «Gestió de les activitats d'innovació de l'HUSE i configuració del projecte Health Living Lab»BOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
AJUNTAMENT D'ALARÓ
Versio HTML
Versio PDF

Modificació de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera d’una plaça vacant de la categoria de policia local de l'ajuntament d’Alaró mitjançant el procediment ordinariBOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE FERRERIES
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació de les bases rectificades i nova convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’Arquitectes TècnicsBOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE MANACOR
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria d'una borsa de treballadora/a familiar per a l'Ajuntament de ManacorBOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE MANACOR
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria d'una borsa de feina de peons per al cementeri municipal, per a l’Ajuntament de ManacorBOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Versio HTML
Versio PDF

Correcció d’error material al BOIB 77/2021 publicació de les bases i programa de la convocatòria per crear un borsí d’educador/a social dels serveis socials comunitaris bàsics de l’Ajuntament de Sant Llorenç des CardassarBOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Versio HTML
Versio PDF

Correcció d'errors del Decret de 28 de maig de 2021, pel qual s'aprova la convocatòria i les bases del procés selectiu per a constituir una borsa de treball de Tècnics de Medi Ambient (subgrup A2), personal funcionari interí, de l'Ajuntament de Eulària des RiuBOIB Núm 079 - 15 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SELVA
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació de les bases que han de regir la constitució de la borsa de personal laboral de treballador/a familiar per la per a l’àrea de dependència dels serveis socials amb caràcter temporalBOIB Núm 080 - 17 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de juny de 2021 per la qual es convoca, per al curs 2021-2022, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucionsBOIB Núm 080 - 17 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de juny de 2021 per a la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 11 de juny de 2021 per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docentsBOIB Núm 080 - 17 / juny / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 de juny de 2021, de modificació de la composició de la Comissió Técnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució de 7 d’agost de 2020 per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d’EivissaBOIB Núm 080 - 17 / juny / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, nomenament tribunal i dates d’exàmens del concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Llicenciats/des en Dret o Graduats/des en Dret al Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 080 - 17 / juny / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, nomenament tribunal i dates d’exàmens del concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/ques de Mobilitat al Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 080 - 17 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE COSTITX
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria urgent borsa de treball de monitors  i directors de temps lliureBOIB Núm 080 - 17 / juny / 2021
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria per la creació d'una borsa de treball de Cap de Neteja amb caràcter laboral temporalBOIB Núm 080 - 17 / juny / 2021
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques de la convocatòria per la creació d’una borsa de treball depolicia local interí, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal