BOIB reader!
Under maintenance! please visit https://boib.caib.es
BOIB Núm 001 - 1 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Directora Gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i FormenteraBOIB Núm 001 - 1 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de MallorcaBOIB Núm 001 - 1 / gener / 2022
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Versio HTML
Versio PDF

Correcció bases convocatòria borsí arquitectesBOIB Núm 002 - 4 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup Aministratiu de la Funció Administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 002 - 4 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 002 - 4 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Tècnic de la Funció Administrativa (A1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 002 - 4 / gener / 2022
AJUNTAMENT DE MURO
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació de bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de feina d’administratiu de l’Ajuntament de Muro, mitjançant concurs-oposicióBOIB Núm 004 - 6 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es reprèn el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l’Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l’oferta pública de 2018BOIB Núm 005 - 8 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es declara deserta la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball cap del Servei de Corporacions Locals (F01140135), adscrit a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i IgualtatBOIB Núm 005 - 8 / gener / 2022
AJUNTAMENT DES CASTELL
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria i Bases reguladores del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/res infantils a l'Ajuntament des CastellBOIB Núm 008 - 13 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 10 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça de Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 158 de 16/11/2021) i s’adjudica la plaçaBOIB Núm 008 - 13 / gener / 2022
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució núm. 2021-9612 de data 23.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concursBOIB Núm 008 - 13 / gener / 2022
AJUNTAMENT D'INCA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatoria i bases per l'oposició per cobrir una plaça de Tècnic mig d'administració especial de sistemes informàtics i creació del posterior borsí de la mateixa categoriaBOIB Núm 009 - 15 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar administratiu per al FOGAIBABOIB Núm 009 - 15 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per la qual es modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 por la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria, se publica la llista de persones incloses en la segona crida de l’examen i es fixa la data i la seu de la provaBOIB Núm 009 - 15 / gener / 2022
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’EstatBOIB Núm 009 - 15 / gener / 2022
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per cobrir substitucions, vacances i llicències de curta durada de personal laboral de treballador/a familiar mitjançant el procediment d’oposicióBOIB Núm 009 - 15 / gener / 2022
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per cobrir substitucions, vacances i llicències de curta durada de funcionari interí/na d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposicióBOIB Núm 009 - 15 / gener / 2022
AJUNTAMENT DE FERRERIES
Versio HTML
Versio PDF

Estimació parcial del recurs de reposició contra les bases per a la constitució d’una borsa extraordinària de treball de persones funcionàries interines de l’escala d’administració especial, amb categoria professional de coordinador/a d’activitats esportivesBOIB Núm 009 - 15 / gener / 2022
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació del borsí extraordinari TAE mitjà d’Intervenció Social per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l’Administració Especial de l’Ajuntament de PalmaBOIB Núm 009 - 15 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 10 de gener de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al primer semestre de l’any 2022BOIB Núm 010 - 18 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 de correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de grup de gestió de la funció administrativaBOIB Núm 010 - 18 / gener / 2022
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 de correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup tècnic de la funció administrativaBOIB Núm 010 - 18 / gener / 2022
AJUNTAMENT DES CASTELL
Versio HTML
Versio PDF

Error publicació boib convocatòria educadors infantilsBOIB Núm 010 - 18 / gener / 2022
AJUNTAMENT DE MURO
Versio HTML
Versio PDF

Correcció error a les bases per a la convocatòria per constituir una borsa de feina d'administratiu de l'Ajuntament de Muro, mitjançant concurs-oposició