BOIB reader!
Under maintenance! please visit https://boib.caib.es
BOIB Núm 119 - 2 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport en investigació per al projecte «Anàlisi del resistoma in vitro i in vivo: desenvolupament de noves eines per optimitzar el diagnòstic i tractament de les infeccions per P. aeruginosa»BOIB Núm 119 - 2 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ANDRATX
Versio HTML
Versio PDF

Rectificar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a cobrir sis places de Policia Local, personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Andratx, aprovades per Decret de la Regidora Delegada de l'àrea de personal núm. 1375/2021 de 19 d'abrilBOIB Núm 119 - 2 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE MANACOR
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa de feina de peons per al cementeri municipal de l'Ajuntament de ManacorBOIB Núm 119 - 2 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria Borsa de treball d’operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)BOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) de 2 de setembre de 2021 pel qual es modifica l’òrgan de selecció i es retrotreuen actuacions de la convocatòria d’un lloc de treball amb contracte laboral temporal de cambrer/a pel Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) pel sistema de concurs de mèritsBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual s’aproven la convocatòria i bases per a la confecció de diverses borses de treball per a contractes de naturalesa temporal a la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes BalearsBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat en lloc vacant o d’interinitat, llocs de feina de la categoria de Teleoperador (TELEOP01-21)BOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
CONSELL INSULAR D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria que regeixen la cobertura del lloc de treball de director/directora de l’Hospital Residència Assistida que gestiona el Consell Insular d’EivissaBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 2 de setembre de 2021, relativa a la modificació de la lletra c) de l’Annex II i l’apartat 7 de l’Annex I de les Bases específiques per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat de Tècnic/a superior Graduat/da o Llicenciat/da en DretBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ALGAIDA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa de treball d’educador/a maternal infantil de l’Ajuntament d’AlgaidaBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ANDRATX
Versio HTML
Versio PDF

Bases que han de regir la convocatòria per constituir dues borses extraordinàries de professors/res per l’escola de música de l’ajuntament d’Andratx per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporalsBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ESPORLES
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic/a de cultura, participació ciutadana i comunicació, com a personal laboral temporal de l'Ajuntament d’EsporlesBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'INCA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria i bases per a la creació d'un borsí de personal funcionari interí administratiu d'administració general de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant sistema de concurs-oposicióBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'INCA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí de personal funcionari interí administratiu d’administració general de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant el sistema de concurs-oposició per promoció internaBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ
Versio HTML
Versio PDF

Resolució definitiva convocatòria nou places Policia LocalBOIB Núm 120 - 4 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
Versio HTML
Versio PDF

Llista definitiva borsí escoletaBOIB Núm 122 - 7 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 23 d’agost de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 122 - 7 / setembre / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Publicació llistat aspirants admesos, nomenament de tribunal qualificador i convocatòria proves de borsa tècnics/ques d’immigracióBOIB Núm 122 - 7 / setembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució aprovació convocatòria de comissió de serveis CS 68/2021 director/a Residència Felanitx de l'Àrea d'Atenció SociosanitàriaBOIB Núm 122 - 7 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
Versio HTML
Versio PDF

Correcció d'errades en la versió en català de la Convocatòria de borsa de treball per proveir, un lloc vacant, de caràcter laboral, de la categoria de tècnic/a grau superior de dret o títols oficialment equivalents per a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)BOIB Núm 122 - 7 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria de tècnic-a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboralBOIB Núm 122 - 7 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Versio HTML
Versio PDF

Bases per a la provisió borsa tècnic gestió administrativaBOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos d’advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució d’11 de setembre de 2020 i se’ls adjudica un lloc de treballBOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de setembre de 2021 per la qual es preveu el procediment d’adjudicació de places als aspirants a funcionaris interins de la borsa, per a substitucions urgents i inajornables de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d’infantil i de primària o per respondre a necessitats urgents, extraordinàries i temporals en aquests ensenyaments, per al curs 2021-2022BOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de setembre de 2021 per la qual es modifica l'apartat B de l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 16 de desembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2021-2022BOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos d’advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de d’11 de setembre de 2020BOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ARTÀ
Versio HTML
Versio PDF

Exp. 2021/3361. Correcció d’error material de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 15 de juliol de 2021 i de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu de promoció interna per cobrir, com a personal funcionari de carrera, dues (2) places vacants de la categoria d’oficial de Policia Local de l’Ajuntament d’ArtàBOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria de borsa de treball per proveir, llocs vacants, de caràcter laboral, de la categoria educador/a a les escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)BOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE CAMPOS
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatoria concurs oposició funcionari/ària de carrera, tècnic/a administración generalBOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució núm. 2021-6932 de data 02.09.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 14 places de Policia Local a l’Ajuntament d’EivissaBOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria oficial de jardineria pel torn restringit de promoció internaBOIB Núm 124 - 9 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE SA POBLA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria borsa personal de netejaBOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de 6 de setembre de 2021, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió de lloc de treball pel sistema de lliure designació a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (convocatòria de provisió núm. LD2/ 2021)BOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un graduat o una graduada en Medicina amb especialitat en Cardiologia per al projecte «Infart agut de miocardi: determinants socioeconòmics i indicadors de qualitat»BOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la correcció d’errors de la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica de suport en investigació per al projecte «Microbiota-Inflammation-Brain axis in heart failure: new food, biomarkers and AI approach for the prevention of undernutrition in older; AC20/00111»BOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la Resolució de 23 d’agost de 2021, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de MenorcaBOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses corresponent a la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 32 places, pel torn lliure, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe de servei d’extinció d’incendis, subgrup C2, especialitat bomber conductor/bombera conductora, de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca corresponents a les Ofertes d’Ocupació Pública acumulades dels anys 2017, 2018, 2019 i 2021BOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ALGAIDA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució d'una borsa de treball d’operaris/àries polivalents de l'Ajuntament d'AlgaidaBOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ARTÀ
Versio HTML
Versio PDF

Modificació de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, cinc places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament d’Artà, mitjançant procediment ordinari i sistema d’oposicióBOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d'un borsi per a la cobertura de places de funcionari interi/interina d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposicioBOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d'un borsi per cobrir substitucions, vacances i llicencies de curta durada com a funcionari interi/ina de treballador/a social mitjançant el procediment d’oposicioBOIB Núm 125 - 11 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE MANACOR
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa de feina d'oficials i peons d'instal·lacions esportivesBOIB Núm 127 - 14 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de setembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria de infermer especialista obstetricoginecològic (llevador) / infermera especialista obstetricoginecològica (llevadora) dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 6 de juliol de 2018 (BOIB núm. 87/2018, de 14 de juliol)BOIB Núm 127 - 14 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designacióBOIB Núm 127 - 14 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de 6 de setembre de 2021, del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de secció d’Aparell Digestiu de l’Hospital Mateu OrfilaBOIB Núm 127 - 14 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ALARÓ
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del recurs de reposició contra la modificació de les bases de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir una plaça de policia local (funcionari/a de carrera), mitjançant el procediment ordinari; preparació del qüestionari de la prova de coneixements, nombre de qüestionaris i sorteigBOIB Núm 127 - 14 / setembre / 2021
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de Batlia núm. 1725/2021, de 13 de setembre, d'aprovació de la modificació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de 4 places de policia localBOIB Núm 127 - 14 / setembre / 2021
MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució d'una borsa de treball de personal laboral operari especialista d'ofici Lampista de la Mancomunitat Migjorn de MallorcaBOIB Núm 128 - 16 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 de setembre de 2021 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020BOIB Núm 128 - 16 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de setembre de 2021 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docentsBOIB Núm 128 - 16 / setembre / 2021
SINDICATURA DE COMPTES
Versio HTML
Versio PDF

Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la provisió del lloc de treball de cap del Servei Jurídic de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears pel procediment de lliure designacióBOIB Núm 128 - 16 / setembre / 2021
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Versio HTML
Versio PDF

Rectificació d'error bases borsa tècnics gestió administrativaBOIB Núm 129 - 18 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’administratiu/iva, convocat per la Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 23 d’abril de 2021 (BOIB núm. 58, de 4 de maig de 2021)BOIB Núm 129 - 18 / setembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la Directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans de l'Àrea de Salut d'Eivissa i FormenteraBOIB Núm 129 - 18 / setembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució aprovació convocatòria de comissió de serveis CS-70/2021 cap de Secció de Selecció i Ocupació Temporal del Departament de Recursos HumansBOIB Núm 129 - 18 / setembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aproven les Bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de places de Tècnic/a en comunicació, màrqueting i audiovisuals a la Fundació Mallorca Turisme