BOIB reader!
Under maintenance! please visit https://boib.caib.es
BOIB Núm 150 - 1 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes BalearsBOIB Núm 151 - 2 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d'octubre de 2021 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educacióBOIB Núm 151 - 2 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, l’exercici, el temari, el barem de mèrits i la forma de designar el tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés pel torn de promoció interna del lloc de feina responsable comercial de l’IDIBOIB Núm 151 - 2 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del president de l’IDI per la qual s’aprova la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i la forma de designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés per torn lliure d’un lloc de feina de tècnic/a disseny gràfic de l'Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)BOIB Núm 151 - 2 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 d’octubre de 2021, de correcció de l’error advertit en la publicació de la Resolució per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia, s’aproven les bases i es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives d’accés al curs de capacitacióBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció EducativaBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants»BOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de grau superior de suport a la investigació amb titulació FP2 de Tècnic Especialista de Laboratori per al projecte «HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants»BOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de l’ Hospital Comarcal d’ Inca d’ esmena d’ errades de la Resolució de la directora gerent de l’ Hospital Comarcal d’ Inca de dia 25 d´octubre per la qual es convoca per el procediment de promoció interna una plaça de Fea de PsiquiatriaBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears i se modifica la composició del tribunal qualificadorBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de treballador/treballadora social del Servei de Salut de les Illes BalearsBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes BalearsBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2021 per la qual es corregeixen els errors detectats en el barem de mèrits publicat en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de juliol de 2021 per la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria d’odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d’àrea d’atenció primàriaBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció del Departament de Control de Gestió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció d’Inversions de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE MAÓ
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la selecció d’una borsa de treball per cobrir transitòriament places en què, per necessitats temporals, sigui necessària la substitució de personal per a la brigada de manteniment de l’Ajuntament de Maó, corresponents a personal oficial d'oficis, ajudants i categories anàlogues emmarcades en el grup professional C2BOIB Núm 152 - 4 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques que han de regir la convocatòria de tres places d'oficial de la policia local per torn de promoció internaBOIB Núm 153 - 6 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 153 - 6 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Maxil·lofacial de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 153 - 6 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 153 - 6 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció d’Anestesia i Reanimació (Àrea Pediàtrica) de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 153 - 6 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a en atenció sociosanitària a persones dependents (treballadora familiar), per cobrir necessitats temporals o substitucions en la plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa MargalidaBOIB Núm 153 - 6 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE SÓLLER
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques del procés selectiu per a l'ingrés com a funcionari-a interí-na a una plaça vacant de Conserge, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller i la constitució d'una borsa d'ocupacióBOIB Núm 153 - 6 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE SÓLLER
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques que regiran el procediment selectiu per a l'ingrés com a funcionari interí a la plaça d’Operari de brigada d’obres i serveis, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller i la constitució d'una borsa d'ocupacióBOIB Núm 155 - 9 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de novembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer / infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB núm. 44/2018, de 10 d’abril).BOIB Núm 155 - 9 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre de 2021)BOIB Núm 155 - 9 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria Infermer / infermera obstètric / obstètrica - ginecològic / ginecològica de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 8/2021)BOIB Núm 155 - 9 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a de salut mental de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 7/2021)BOIB Núm 155 - 9 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a d’urgències d’atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada de Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 6/2021)BOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre de 2021)BOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 08 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup tècnic de la funció administrativaBOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup de gestió de la funció administrativaBOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de l’Àrea de Salut de MenorcaBOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de novembre de 2021 per la qual es modifica la relació de persones que integren el tribunal qualificador designat per al concurs oposició convocat per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacionalBOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de Secció de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució d'aprovació de convocatòria de comissió de serveis CS90/2021 cap de Servei d'Inclusió Social de l'IMASBOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
AJUNTAMENT D'ALGAIDA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució d'una borsa de treball de la plaça de Secretari/ària de l’Ajuntament d’AlgaidaBOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Versio HTML
Versio PDF

Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria d'oficial llanterner, funcionari de carreraBOIB Núm 156 - 11 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, d'un lloc de feina de secretari/a personal de l'AlcaldiaBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la correcció d’errors de la convocatòria del procés selectiu selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior d'investigació per al programa d'investigació «KIRO Fill i Gri-fill»BOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d’un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l’especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infecciosesBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’EivissaBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen, pel procediment de lliure designació, diversos llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocats mitjançant Resolució de 8 de setembre de 2021 (BOIB 127, de 14 de setembre)BOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Metge d’Urgències Hospitalàries (ASEF 2021_03) corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i FormenteraBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució d'aprovació de convocatòria de comissió de serveis CS92/2021 cap de Secció de Desenvolupament de l'IMASBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 9 de novembre de 2021, relativa a l’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de tècnic/a ajudant/a de premsa, corresponent a l'escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic-a mitjàBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 10 de novembre de 2021, relativa a l’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa extraordinària única d’Intèrpret de la llengua de signes, corresponent a l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a auxiliar, especialitat Guia intèrpret de llenguatge de signesBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa de treball resultant del procediment selectiu per a l'accés com a personal funcionari de carrera de dues places de tècnic d'administració generalBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Versio HTML
Versio PDF

Llistat provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria de cap de secció de Serveis Socials de l'Ajuntament de MarratxíBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE SA POBLA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució del borsí de personal de netejaBOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa de de treball d'operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)BOIB Núm 157 - 13 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Versio HTML
Versio PDF

Constitució d'una borsa de de treball de Mestres d’Educació primària per als cursos de PQI de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)BOIB Núm 158 - 16 / novembre / 2021
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de 15 de novembre de 2021, per la qual es convoca la provisió de lloc de treball pel sistema de lliure designació a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (convocatòria de provisió núm. LD3/2021)BOIB Núm 158 - 16 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives d’accés al curs de capacitació en el procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policiaBOIB Núm 158 - 16 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 12 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de Tècnic de Gestió de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’IncaBOIB Núm 158 - 16 / novembre / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/ques de Turisme, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 158 - 16 / novembre / 2021
AJUNTAMENT D'ALAIOR
Versio HTML
Versio PDF

Bases que han de regir el procés de selecció de persones aspirants a formar part d’una borsa per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, Educador social (subgrup de titulació A2), pel procediment de concurs Expedient núm.: 13495/2021BOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de novembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer obstetricoginecològic/ infermera obstetricoginecològica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat per mitjà de la Resolució de 6 de juliol de 2018 (BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018)BOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la Directora General de Personal Docent de 16 de novembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per a formar part de la llista de professors especialistes en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació ProfessionalBOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d’una o dues persones tècniques superiors de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l’ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica»BOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT D'ANDRATX
Versio HTML
Versio PDF

Bases que han de regir la convocatòria per constituir bossa extraordinària de professors/res per l’escola de música de l’ajuntament d’andratx per cobrir les necessitats temporals que es produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporalsBOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria de borsa de treball per proveir, amb caràcter temporal, llocs vacants de la categoria de cuiner/a a les escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de calvià (IMEB)BOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria de borsa de treball per proveir, amb caràcter temporal, llocs vacants de la categoria de netejador/a a les escoles d'educació infantil municipals gestionades per l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)BOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució núm. 2021-9321 de data 12.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’ enginyer tècnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concursBOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució núm. 2021-9390 de data 16.11.2021, per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de delineant per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'EivissaBOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Llista persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició ajudant/a de biblioteca taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de PalmaBOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Llista persones admeses convocatòria concurs oposició ajudant/a de biblioteca taxa de reposició de l’Ajuntament de PalmaBOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Llista persones admeses convocatòria concurs oposició auxiliar de biblioteca taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma.BOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE PALMA
Versio HTML
Versio PDF

Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Llista persones admeses convocatòria concurs oposició auxiliar de biblioteca taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de PalmaBOIB Núm 159 - 18 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE SA POBLA
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació bases i convocatòria borsa responsable comptadores i sistema tele-lecturaBOIB Núm 160 - 20 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport en investigació per al projecte «Population analysis of Pseudomonas aeruginosa virulence» (R01/SP0058890)BOIB Núm 160 - 20 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat al cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes BalearsBOIB Núm 160 - 20 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de ValldargentBOIB Núm 160 - 20 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son GotleuBOIB Núm 160 - 20 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatoria de proves selectives per a la constitucio d’un borsi per cobrir substitucions, vacances i llicencies de curta durada de funcionari interi/interina d’integrador/a social mitjançant el procediment d’oposicioBOIB Núm 160 - 20 / novembre / 2021
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució núm. 2021-9156 de data 9.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària de neteja per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposicióBOIB Núm 160 - 20 / novembre / 2021
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució núm. 2021-9441 de data 17.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrat/da per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concursBOIB Núm 160 - 20 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE SA POBLA
Versio HTML
Versio PDF

Bases i convocatòria funcionarització personal laboralBOIB Núm 162 - 23 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de l'Hospital Manacor de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de ManacorBOIB Núm 162 - 23 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de l'Hospital Manacor de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat de Cures Intraoperatòries de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de ManacorBOIB Núm 162 - 23 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE CAMPOS
Versio HTML
Versio PDF

Bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera d’una plaça de la categoria de subinspector o subinspectora de l'ajuntament de Campos pel sistema de promoció internaBOIB Núm 163 - 25 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una persona graduada en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afíBOIB Núm 163 - 25 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre)BOIB Núm 163 - 25 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 19 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cardiologia de l’Hospital Mateu Orfila (Exp. MEN-03/2021)BOIB Núm 163 - 25 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 16 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Ponent, corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases (Exp. HUSE 02/21)BOIB Núm 163 - 25 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE BÚGER
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa de peons de brigada de l’Ajuntament de BúgerBOIB Núm 163 - 25 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE BÚGER
Versio HTML
Versio PDF

Constitució borsa de treballadors familiars de l’Ajuntament de BúgerBOIB Núm 163 - 25 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE MANACOR
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal laboral no permanent per crear una borsa de feina d'educador/a social, pel procediment abreujat, mitjançant concurs de mèrits, per a l'Ajuntament de Manacor.BOIB Núm 164 - 27 / novembre / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia»BOIB Núm 164 - 27 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Versio HTML
Versio PDF

Bases de la convocatòria per cobrir, mitjançant el sistema de comissió de serveis ordinària voluntària, un lloc de treball de tècnic/a de gestió de RecaptacióBOIB Núm 164 - 27 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Versio HTML
Versio PDF

Bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs-oposició, el lloc de treball de tècnic/a de prevenció de riscos laborals, adscrit al Servei de RRHHBOIB Núm 164 - 27 / novembre / 2021
AJUNTAMENT DE MURO
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local de l'Ajuntament de Muro per promoció interna