BOIB reader!
Under maintenance! please visit https://boib.caib.es
BOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 23 d’abril de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Formació ProfessionalBOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de TÈCNIC/A DE PROGRAMES D'INVESTIGACIÓ, amb categoria de tècnic/a titulat/ada de grau mitjà, especialitat treball social .BOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 d’abril de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències 061 BalearsBOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça d’infermer/a a l’Hospital Mateu Orfila (PIT MEN 2/2021)BOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 27 d’abril de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Medicina Interna de l’Hospital Mateu Orfila (Exp. MEN-02/2021)BOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 22 d'abril de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Son Cladera de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de MallorcaBOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’abril de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, mitjançant el procediment de concurs, del lloc de treball de cap de grup de control de gestió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu OrfilaBOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/iques de Patrimoni, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Versio HTML
Versio PDF

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 28 d’abril de 2021, mitjançant el qual es modifica el Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH) i s’aproven les Bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 32 places, pel torn lliure, de l’escala d’Administració Especial, subescala de serveis especials, classe de servei d’extinció d’incendis, subgrup C2, especialitat bomber-a conductor-a, de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca corresponents a les ofertes d’ocupació pública acumulades dels anys 2017, 2018, 2019 i 2021BOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
AJUNTAMENT D'ANDRATX
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques que regiran la convocatòria del concurs oposició per constituir una borsa d’Auxiliar de Turisme, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament d’AndratxBOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
AJUNTAMENT DE MURO
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa electricista fontaner de la brigada d'obresBOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
AJUNTAMENT DE MURO
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa d'oficial del poliesportiuBOIB Núm 057 - 1 / maig / 2021
AJUNTAMENT DE MURO
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per proveir dues places de policia local de l'Ajuntament de Muro en comissió de serveisBOIB Núm 058 - 4 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat en lloc vacant o d’interinitat, llocs de feina de la categoria d’Operador d’Ordinador (OPOD 01-21)BOIB Núm 058 - 4 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)
Versio HTML
Versio PDF

Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat en lloc vacant o d’interinitat, llocs de feina de la categoria de Coordinador Call Center, Coordinador Call Center/Idiomes i de Supervisor de Call Center, Supervisor Call Center/Idiomes (COORD/SUPERV 01-21)BOIB Núm 058 - 4 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’administratiu/ivaBOIB Núm 058 - 4 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 30 d’abril de 2021 de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 26 d’abril de 2021, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 56 de 29 d’abril de 2021)BOIB Núm 058 - 4 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de llicenciats/ades en dret o graduat/ada en dret, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 058 - 4 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per la qual es corregeix l’error observat a la Resolució de la presidència de l’IMAS del 19 d’abril de 2021, d’aprovació de convocatòria de comissió de serveis CS 29/2021BOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es fan públiques les bases comunes del concurs ordinari i les convocatòries específiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacionalBOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 d’abril de 2021, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’EivissaBOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 3 de maig de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de MallorcaBOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 4 de maig de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa de família en EAP a l'EAP Santanyí de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 2/2021)BOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 4 de maig de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 1/2021)BOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 4 de maig de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar de funció administrativa a l'EAP Son Gotleu de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 3/2021)BOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa d’auxiliars-administratius per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Bases que regiran el concurs-oposició per a la creació d’una borsa de Tècnics/iques d’Administració General, subescala tècnica, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del President de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 29 d’abril de 2021, relativa a la rectificació de l’error material detectat a l’annex 2 de la Resolució del president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 3 de desembre de 2019, per la qual es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per a l’ingrés de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a superior, subgrup A1, especialitat Psicòleg/a, corresponent a les ofertes d'ocupació pública ordinàries de personal funcionari dels anys 2016 i 2017BOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
AJUNTAMENT DE COSTITX
Versio HTML
Versio PDF

Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí o laboral de l'escala d'Administració General, subescala auxiliar de l'Ajuntament de CostitxBOIB Núm 059 - 6 / maig / 2021
AJUNTAMENT DE MAÓ
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la selecció d’una borsa de treball per cobrir transitòriament places en què, per necessitats temporals, sigui necessària la substitució de personal per a l'Àrea de Benestar Social i Família corresponen a personal psicòleg/òloga, enquadrats en el grup professional A1BOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 5 de maig de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el curs 2020-2021BOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de maig de 2021, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 d’abril de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per als camps d’aprenentatge de les Illes BalearsBOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 d’abril de 2021, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de MallorcaBOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 30 d’abril de 2021 de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 13 d’abril de 2021, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 54, de 24 d’abril de 2021)BOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 28 d’ abril de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, la substitució de dues places de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’IncaBOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
CONSELL INSULAR D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Modificació de la composició de la Comissió avaluadora que valorarà l’exercici i els mèrits del procés selectiu de creació d’una borsa del Grup de Rescat Vertical del Consell Insular d’Eivissa, les bases de les quals es varen publicar al BOIB núm. 32, de data 6 de març de 2021BOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació llistat definitiu aspirants admesos, nomenament tribunal i dates proves del borsí de tècnic/a ITV del Consell Insular de FormenteraBOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
AJUNTAMENT D'EIVISSA
Versio HTML
Versio PDF

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèritsBOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
AJUNTAMENT DES CASTELL
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de personal de neteja d'edificis i altres espais municipals de l'Ajuntament des CastellBOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
AJUNTAMENT DES CASTELL
Versio HTML
Versio PDF

Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a d'auxiliar d'arxiu de l'Ajuntament des CastellBOIB Núm 060 - 8 / maig / 2021
AJUNTAMENT DE SA POBLA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la designació del tribunal qualificador de la borsa de feina d’educadors/es socials de l’Ajuntament de sa Pobla, publicades al BOIB núm. 35 de dia 13 de març de 2021BOIB Núm 061 - 11 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA DE LA QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del president de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears de 3 de maig de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un ajudant tècnic de qualitatBOIB Núm 061 - 11 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la Gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel per la que s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir temporalment llocs de feina de la categoria de Psicòleg/a especialista en atenció a víctimes de maltractament infantilBOIB Núm 061 - 11 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar administratiu/ivaBOIB Núm 061 - 11 / maig / 2021
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Versio HTML
Versio PDF

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 26 d’abril de 2021, relatiu a la convocatòria de provisió de sis llocs de treball de Secretari/ària de Conseller del Consell Insular de Menorca per lliure designacióBOIB Núm 061 - 11 / maig / 2021
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució Batlia. Llista provissional aspirants admesos i exclosos. Dates examen convocatòria plaça Educador/a Social Ajuntament de CapdeperaBOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de maig de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020BOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de maig de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020BOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 d’abril de 2021, a proposta de la direcció gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es dona per finalitzat el procediment per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de MallorcaBOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de 5 de maig de 2021 per la qual es deixa sense efecte la convocatòria de la tercera edició de la 42a promoció del Curs bàsic de policia local, aprovada per la Resolució de la Direcció gerència de l’EBAP de 19 de gener de 2021BOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears del 4 de maig de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita a la Direcció d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes BalearsBOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 3 de maig de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de metge d’urgència hospitalària, corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son EspasesBOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de maig de 2021 per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’abril de 2021 mitjançant la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, d’un lloc de feina de cap de grup de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes BalearsBOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Unitat d’Hospitalització Medicina Interna-Pluripatològics (UH3N)BOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Versio HTML
Versio PDF

Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat Pavelló Galatzó (Unitat de Mitjana Estada) Hospital PsiquiàtricBOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
AJUNTAMENT DES MERCADAL
Versio HTML
Versio PDF

Modificació de les bases de la convocatòria que han de regir el procés de selecció per constituir una borsa de professionals en psicologia per l'Ajuntament des Mercadal per cobrir amb caràcter temporal o interí llocs de naturalesa laboral o funcionarial quan procedeixiBOIB Núm 062 - 13 / maig / 2021
AJUNTAMENT DE SELVA
Versio HTML
Versio PDF

Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu de la convocatòria del del procés especial unificat del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Selva